Kamu Hizmet Standardı

Kamu Hizmet Standardı

SIRA NO
HİZMETİN ADI
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Yeni Kayıt Ön Başvuru İşlemleri
İnternet üzerinden www.cumhuriyet.edu.tr
adresinden adayın online beyanı ile gerçekleştirilir. Aday aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme girer.
1- Aday Kimlik Bilgilerini,
2- Mezuniyet Notunu,
5 -Adres Bilgileri
8- İletişim Bilgileri
9- Mezuniyet Bilgileri
30 Dakika
2
YGS
Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri
 
(Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır)
1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı
2- ÖSYM Sonuç Belgesi internet çıktısı,                                                                         3- 6 Adet 4.5X6 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf                                                                              4- Erkek Adaylar için Askerlik Şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (Askerliği yapmış olanlar için terhis belgesinin aslı),                                                                            5- Öğrenci Dosyası (Okuldan verilir)                                                                                    6- Belgelenmiş mazereti olanların kayıtları noter onaylı vekaletname ile yaptırılır.
1 İş Günü
3
Kayıt Yenileme
1-Cumhuriyet Üniversitesi Web Sitesi (Öğrenci Bilgi Sistemi) http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/
5 İş Günü
4
Kayıt Yenileme (Mazeretli)
1- Dilekçe
2- Mazeretli Kayıt Formu
3- Derse yazılma formu
4- Not durum belgesi
5 İş Günü
5
Kayıt Dondurma İşlemleri
1-Dilekçe                                    
2-Durumu kanıtlayıcı mazeret belgesi (Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik İlmühaberi, Tabi Afet, Tutukluluk Belgesi, Askerlik Tecilinin Kaldırılması vb.)
3-Yönetim Kurulu Kararı
1 Gün
6
Kayıt Sildirme İşlemleri
1- Dilekçe
2- İlişik Kesme Formu
3- Vekili gelirse Noter Onaylı Vekaletname
1 Gün
7
İlişik Kesme
1- Dilekçe,
2- İlişik Kesme Formu,
3- Vekili Gelirse Noter Onaylı Vekaletname
30 Dakika
8
Yatay Geçiş İşlemleri
1- Dilekçe                                                                                                                                                                2- ÖSYM Kazandı Belgesi                                                                                                    3- Transkript (Başarı Takip Çizelgesi)                                                                                                                     4- Ders içerikleri                                                                                                              5- Disiplin cezası almadığına ait belge
Senato Kararında Belirtilen Süre içerisinde
9
Öğrenci Belgesi
1- Öğrenci kimliği
10 Dakika
10
Not Durum Belgesi
1- Öğrenci kimliği
10 Dakika
11
Askerlik Tecil Belgesi
1- Öğrenci Kimliği
10 Dakika
12
Öğrenci Kimliği
1- Öğrencinin üniversitemize kayıt olmasından sonraki bankaca belirlenen süre içerisinde nüfus cüzdan fotokopisi karşılığı banka tarafından imza karşılığı teslim edilir.
Banka Tarafından Belirlenen Süre İçerisinde
13
Yeniden Öğrenci Kimlik Kartının Düzenlenmesi
1- Dilekçe                                                         
2- Kayıp İlan Yazısı                                                                  
Banka Tarafından Belirlenen Süre İçerisinde
14
Ders İçeriği
1- Dilekçe
1 Saat
15
Öğrenci Değişim Programı İşlemleri
1- Yabancı dil başarı puanı
2- Komisyon intibak kararı
3- Öğrenim Anlaşması ve YÖK esasları
20 İş Günü
16
Ders Muafiyet İşlemleri
1- Dilekçe                                                                                                                                     2- Transkript (Başarı Takip Çizelgesi)                                                                                                                         3- Ders İçerikleri                                                                                                                                                                4- Yönetim kurulu kararı         
1 Hafta
17
Yüksek Onur / Onur Belgeleri İşlemleri
1- Öğrenci kimliği
30 Gün (Dönem Bitiminden İtibaren)
18
Burs işlemleri
1- Başvuru formu ( ekli belgeler)                                                                                       2- Durumunu gösterir belge                                                                                                3- Adrese Dayalı Kayıt Sistem Çıktısı
2 Hafta
19
Öğrenci Temsilcisi Seçimi
1- Başvuru dilekçesi
2- Disiplin Cezası almamış olmak
3- Savcılık iyi hal kağıdı almak
4- Not ortalaması 2.50’den aşağı olmamak
5- Adayı tanıtan fotoğraf ve öz geçmiş yazısı
2 Hafta
20
Başarı İstatistiği
Öğrenci Not Cetveli
10 Dakika
21
Ödünç Kitap Alımı
1- Öğrenci Kimliği
10 Dakika
22
Staj İşlemleri
1- Staj Başvuru Formu
2- Fotoğraf (2 Adet)
3- SGK İşe Giriş Bildirgesi
4- Öğrenci Belgesi
5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
6- Stajla ilgili öğrenci beyannamesi
7- Staj Dosyası
1 İş Günü
23
Sınav Takviminin Açıklanması
-
1 İş Günü (Sınavlar başlamadan 1 hafta önce)
24
Sınav Sonuçlarının İlanı
1- Cumhuriyet Üniversitesi Web Sitesi (Öğrenci Bilgi Sistemi) http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/
1 Hafta
(Sınavların tamamının bitiminden itibaren)
25
Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi
1- Dilekçe (Sınav sonuçlarının ilanından sonra en geç 3 iş günü içinde itiraz edilebilir)                                                                                  
3 İş Günü
26
Sınav Sonuçlarına İtirazların değerlendirme ve duyurulması
1- Dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ve değişikliği gösterir teklifi                                         
2- Öğrenciye sonuç bildirim yazısı
1 Hafta
27
Mazeret Sınavı
1- Dilekçe                                                                                                                                  2- Mazeretini gösterir belge (sağlık raporu)
3- Yönetim Kurulu Kararı
1 Hafta
28
Tek Ders Sınavları
1- Dilekçe
2- Not Durum Belgesi
2 İş Günü
(Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde)
29
Mezuniyet İşlemleri
1- Not İnceleme Komisyonu Kararı,
2- Staj İnceleme Komisyonu Kararı
3- İlgili Yönetim Kurulu Kararı
Sınav ve Staj Bitim Sonrası
30
Geçici Mezuniyet Belgesi
1- Öğrenci kimliği
2- Vekili gelirse noter onaylı vekaletname
15 Gün (Tek ders sınavları sonrası 2 hafta içinde)
31
Diploma Verilmesi
1- Nüfus Cüzdanı
2- Vekili gelirse noter onaylı vekaletname
6 Ay (Akademik Takvim bitiminden itibaren)
32
Program açılması teklifi, öğrenci kontenjanları
1- Bölüm başkanlıklarının program açma teklifi                                                               2- Program içeriği
3- Programa ilişkin gerekçe
4- Dört Yarıyıllık Ders Programı
5- Senato Kararı
15 Gün
33
Maaş Bordrosu
1- Personel Beyanı                                                                                                  
10 Dakika
34
İzin İşlemleri
657 sayılı DMK.' nun 99,100,101,102,103,104,105,106,107 ve 108. maddelerine göre;
                                                                                       
1- Yıllık izinlerde izin formunun doldurulması                                                                 2- Hastalık izinlerinde raporun Yüksekokulumuza ulaştırılması
3- Ücretsiz izinlerde ise dilekçe ile başvurulması
10 Dakika
35
Bütçe Hazırlama İşlemleri
1- Açık ve kapalı alan tespit formu
2- Bütçe Gelir Fişleri
3- Bütçe Gider Fişleri                                                                                                             
15 Gün
36
Satın alma
1- İhtiyaç Duyulan Malzeme İçin Malzeme İstek Formu Düzenlenmesi,                         2- Satın Alma İçin Malzeme Listesinin Hazırlanması,                                                       3- Malzemeler İçin Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinin Çıkartılması,                                4- Malzemeler İçin Teklif Alınması,                                                                                 5- Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının Düzenlenmesi,                                                  6- Alınacak Malzeme İçin Onay Belgesi Düzenlenmesi,                                                 7- Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağının Düzenlenmesi,                                       8- Taşınıra Giren Malzemeler için, Taşınır İşlem Fişi Düzenlenmesi,                               9- Faturası Düzenlenerek, Ödeme Emrine Bağlanması.                                             10- İlgiliye ödeme işleminin gerçekleşmesi
15 Gün
37
Taşınır İşlem Fişi Çıkış
1- Tüketime verilen veya Hurdaya ayrılan malzemelerin çıkışı
30 Dakika
38
Taşınır İşlem Fişi
Devir-Giriş
1- Kurum içi ve Kurum dışından birimimize gelen malzemelerin devir-çıkış belgesi
30 Dakika
39
Taşınır İşlem Fişi
Devir-Çıkış
Kurum içi ve Kurum dışına birimimizden malzeme bağışı veya bedelsiz devri ile çıkışı ve gönderilen kurum/birimin devir giriş belgesi
1 Hafta
40
Ek Ders Ücreti Bordrosu
1- Ek Ders Çizelgeleri
2- Ödeme Emri Belgesi
3- Banka Listesi
4- Sağlık Raporu
5- İzin Belgesi
6- Akademik Takvim
7- Bordro                                                               
15 Gün
41
Yurt İçi ve Yurt Dışı Geçici ve Sürekli Görev Yollukları
1- Ödeme Emri Belgesi
2- Harcama Talimatı
3- Görevlendirme Onayı                                                                                                  4- Yolluk Bildirimi
5- Yönetim Kurulu Kararı veya Müdür Oluru
15 Gün
42
Görevlendirme İsteği
1- Dilekçe                                                                                                                         2- Ön Çalışma Raporu
3- Davet Mektubu
4- Yönetim Kurulu Kararı (Yolluk gerektiren durumlarda)
5- Rektörlük Makamı Onayı (Yolluk gerektiren durumlarda veya 7 günü aşan durumlarda)
15 Gün
43
Personel Nakil İşlemleri, İşe Başlama ve Ayrılma İşlemleri
1- Personel Atama Onayı
2- Nakil Bildirimi
3- Görevden ayrılış ve Göreve başlama yazıları
4- İlişik Kesme Belgesi
5- SGK İşten Ayrılış ve İşe Giriş Bildirgesi
7 Gün
44
Sürekli Görev Yollukları
1- Dilekçe
2- Atanma Onayı
3- Yolluk Bildirimi
4- Göreve Başlama Yazısı
5- Maaş Nakil Bildirimi                                                                                                                   6- Ödeme Emri Belgesi                                                                                                   
15 Gün
45
Emeklilik İşlemleri
1- Dilekçe
2- 6 Adet fotoğraf
15 Gün
46
Maaş Ödemeleri
1- Ödeme Emri Belgesi
2- Asgari Geçim İndirimi
3- Maaş Bordrosu
4- Banka Listesi
5- Personel Bildirimi
6- Sendika Kesintisi
7- Sigorta Bildirimi ve Emekli Keseneği                                                                          8- Aile Durum Bildirimi                                                                                                           9- Sağlık Raporu                                                                                                                     10- Atama ve Terfi Onayları
 Her ayın 1 veya 15’i
47
Belge Talepleri
1- Dilekçe / Resmi yazışma
5 Gün
49
Bilgi ve Görüş Talepleri
1- Dilekçe / Resmi yazışma
15 Gün
50
Görev sürelerinin uzatılması
1- Dilekçe
2- Bölüm Başkanlığının görüş yazısı
3- Yönetim Kurulu Kararı
4- Rektörlük Makamı Onayı
2 Hafta
51
Resmi Evrak Kaydı
1- Yazı, resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belge
30 Dakika
52
Yönetim Kurulu Kararları
1- Dilekçe
2- Kararların yazılması
3- Kararların arşivlenmesi
7 Gün
 
Atama İşlemleri ()
1- Başvuru Formu,                                                                                                                2- Özgeçmiş,                                                                                                                      3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,                                                                                              4- ALES Belgesi,                                                                                                             5- Yabancı Dil Sonuç Belgesi,                                                                                        6- Askerlik İlişik Durum Belgesi,                                                                                        7- Mezuniyet Belgesi,                                                                                                      8- 6 Adet Fotoğraf,                                                                                                          9- Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denklik Belgesi,                                                10- Sağlık Kurul Raporu                                                                                               11- İkametgah belgesi                                                                                                              12- Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı
3 Ay
53
Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu Gündemi Hazırlanması
-
2 Saat
54
Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu Kararlarının Dağıtımı
-
2 Saat
55
Yönetim Kurulu ve  Yüksekokul Kurulu Kararlarının Arşivlenmesi
-
1 Saat
             Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri
Gemerek Meslek Yüksekokulu
İkinci Müracaat Yeri
Gemerek Meslek Yüksekokulu
İsim
Davut YAŞA
İsim
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN
Unvan
Yüksekokul Sekreteri
Unvan
Yüksekokul Müdürü
Adres
Yukarı Mah. Kayseri Cad. No:70/1 58840 Gemerek/ SİVAS
Adres
Yukarı Mah. Kayseri Cad. No:70/1 58840 Gemerek/ SİVAS
Tel
0 346 6142341-11
Tel
0 346 6142341-11
Faks
0 346  6142362
Faks
0 346  6142362
e-posta
e-posta